За нас

Фирма "ИВ СТАЙЛ" ЕООД е създадена  на 10.08.2011 година в град Стара Загора.
Фирмата се занимава с производство на дамски, детски и мъжки облекла.
Партнира си  с български и чуждестранни фирми. Работи с висококачествени италиански, френски и гръцки  материали и аксесоари.

Произвеждаме бутикови серии облекла, в които за нас е важна прецизността  при изработване на всеки детайл.
Ценим ръчната работа създаваща уникалност на нашите облекла.

На 21.08.2017 г. фирма "Ив Стайл" ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.

Общата цел на проектното предложение е насочена към изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на дружеството. Специфичните цели на проекта са свързани със закупуване на енергийно ефективно шивашко оборудване, въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт ISO 50001 и внедряване на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението. Изпълнението на тези цели ще доведе до устойчив напредък на дружеството и повишаване на конкурентните му предимства на пазара.

Стойността на проекта възлиза на 95 000 лв., от които безвъзмездната помощ по програмата е в размер на 69 240 лв. - 72.88 % от общите разходи по проекта. Безвъзмездната помощ е осигурена от ЕС /85 %/ и от националния бюджет на Р България /15 %/.